منابع آموزشی ۲۴ ساعت بعد از برگزاری دوره آموزشی، برای دانلود در اینجا قرار داده میشود

 

فایل دوره GMP – بیست مهر ۱۴۰۰